SHAKE - Banana 4 dl
milk, banana
1 650 Ft
01
SHAKE - Strawberry 4 dl
milk, strawberry
1 650 Ft
01
SHAKE - Fruit of the forest 4 dl
milk, forest fruit
1 650 Ft
01
SHAKE - 2 fruits of your choice 4dl
milk, 2 fruits of your choice
1 800 Ft
01
SHAKE - Pineapple 4 dl
milk, pineapple
1 650 Ft
01
SHAKE - Cherry 4 dl
milk, cherry
1 650 Ft
01
SHAKE - Blackberry 4 dl
milk, blackberry
1 650 Ft
01
SHAKE Peach 4dl
1 650 Ft
01